Nacisk położono na równomierny rozwój ekonomiczny

Opierając się na tym przekonaniu, postulując szybki rozwój ekonomiczny kraju, wierzono, że bogacące się jednostki, solidarne, rozumiejące swój ścisły związek ze społeczeństwem, pozbędą się egoistycznych ambicji i celów i że zamożność indywidualna stanie się udziałem powszechnym, niwelującym różnice, osłabiającym antagonizmy klasowe. Złudzenie to miało się rozwiać najwcześniej i spowodować szczególnie duże rozczarowanie w obozie pozytywistów.

Nacisk położono na równomierny rozwój ekonomiczny kraju. Ze względu jednak na specyfikę społecznej i ekonomicznej sytuacji Polski akcentowano szczególną konieczność zajęcia się tymi dziedzinami gospodarki, które były bądź zaniedbane, bądź opóźnione. Dlatego więc położono nacisk na rozwój ekonomiczny wsi, na rozwój rzemiosła, handlu i przemysłu. Odrabiając cywilizacyjne opóźnienie, Polska miała przede wszystkim stać się krajem o dynamicznym wzroście przemysłu i handlu jako nowych bohaterów literatury prezentowano więc kupców, inżynierów, uczonych, przedsiębiorczych i nowoczesnych przemysłowców, wreszcie lekarzy. Szczególne nadzieje wiązano z mieszczaństwem, jako klasą najbardziej powołaną do zbudowania nowego społeczeństwa opartego na mocnych podwalinach ekonomicznych.

Tu trzeba zasygnalizować, że specyfika polskiego pozytywizmu, w odróżnieniu od pozytywizmu Zachodu Europy, polegała i na tym, że tam filozofia pozytywna służyła społeczeństwu ustabilizowanemu, podczas gdy polski pozytywizm dopiero zakładał konieczność dążenia do stabilizacji gospodarczej i społecznej w duchu i w intencji mieszczaństwa. W konkretnej sytuacji Polski pozytywizm, jak pisze Janina Kulczycka-Saloni

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy