Nowe pokolenie twórców

Narastanie przedstawionych tu niektórych cech literatury Młodej Polski rozpoczyna się koło roku 1890. Jest to wprawdzie data dość umowna, ale w pełni uzasadniona, nastąpiły bowiem wtedy różnorakie fakty, które zwiastowały już nowe ideowe i artystyczne jakości literackie określone mianem modernizmu, chociaż równocześnie w dalszym ciągu aktywna była pozytywistyczna formacja pisarzy.

Nowe pokolenie twórców, urodzonych około roku 1860, to jakby synowie pozytywistów, to właśnie ich debiuty są między innymi wyznacznikami początku okresu Młodej Polski. W 1889 roku Jan Kasprowicz wydaje tomik swoich Poezji, a w roku następnym Antoni Lange swój poemat Pogrzeb Shelleya, W roku 1891 debiutują trzej poeci: Andrzej Niemojewski, Franciszek Nowicki i Kazimierz Tetmajer tomiki ich zwiastowały wieloletni triumf młodopolskiej liryki.

W latach dziewięćdziesiątych XIX stulecia w literaturze polskiej zaznacza się wielki wpływ europejskiej myśli modernizmu, liczne nasze pisma drukują artykuły i rozprawy o nowoczesnych prądach, ukazują się przekłady obcych pisarzy. W potoku tych zjawisk trzeba wyodrębnić najbardziej znaczące. Oto w roku 1894 wydaje się dwa ważne przekłady: wspomniane już Kwiaty zła Baudełaire’a w tłumaczeniu Antoniego Langego i Zofii Trzeszczkowskiej oraz Wybór pism Maurycego Maeterłincka przełożony przez Miriama. Trwa w tych latach „inwazja” naturalistycz- no-psychologicznej literatury skandynawskiej. Dramaty Henryka Ibsena, Augusta Strindberga, Bjórnstjerne Bjórnsona i powieści Knuta Hamsuna, prezentujące żywioł ludzkich instynktów i surowe zasady moralne, oddziałały poważnie nie tylko na literaturę polską, ale i europejską w ogóle. Tłumaczy się też i wydaje utwory wszystkich czołowych przedstawicieli francuskiej i niemieckiej modernistycznej awangardy. W sumie ten gwałtowny napór zachodnich kierunków artystycznych spowodował, że w okresie Młodej Polski nastąpiło bodaj największe zeuropeizowanie naszej literatury. Nowe idee okazały się dla grupy polskich pisarzy tak atrakcyjne, że dążyli oni do uniezależnienia literatury od jej służebnej funkcji wobec sprawy narodowej i włączenia jej w europejski nurt artystycznej odnowy.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy