Polityka Bismarcka

Polityka Bismarcka spowodowała, że cały wysiłek społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim skupił się na obronie stanu posiadania i na obronie – by tak rzec – biologicznej substancji narodowej. Okoliczność ta tłumaczy nikły udział Poznańskiego w sporach ideowych lat siedemdziesiątych i w kształtowaniu się oblicza tak zwanego pozytywizmu.

Przypominane tu fakty dotyczące dziejów Polski po roku 1864 dowodzą, że załamanie się powstania styczniowego i następujący po nim okres miały przełomowe znaczenie dla życia całego narodu ze względu na rozmiary klęski i na charakter oraz zasięg represji, wreszcie ze względu na rodzaj i głębię przemian.

Fakty te miały także uświadomić, że upadek powstania styczniowego, wymierzonego przeciwko carskiej Rosji, zorganizowanego i przeprowadzonego na terenie zaboru rosyjskiego (z niewielką pomocą oddziałów ochotników z Galicji i przy nikłym udziale ochotników z Poznańskiego), w głównym stopniu odbił się na sytuacji w zaborze rosyjskim. Wszystkie konsekwencje powstania dotyczyły – rzecz zrozumiała – w pierwszym rzędzie tego zaboru. Okoliczność ta wraz ze scharakteryzowaną odmiennością dziejów Poznańskiego i Galicji wyjaśnia powód, dla którego właśnie w Królestwie, a nie w Galicji i w Poznańskiem zrodziła się i rozwinęła myśl pozytywistyczna.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy