Pragmatyzm

Dodajmy – dla poszerzenia obrazu – informację o kierunkach filozoficznych, których wpływ na literaturę objawił się nieco później lub które takiego wpływu nie uzyskały, współtworzyły jednak humanistyczną świadomość pierwszej połowy naszego wieku.

Stosunkowo dużą rolę odegrały w filozofii kierunki psychologiczne i obok freudyzmu należy tu wymienić behawioryzm, zainicjowany przez amerykańskiego psychologa Johna B. Watsona. Behawioryści twierdzili, że podstawą wiedzy o psychologii człowieka jest obserwacja jego rzeczywistych zachowań, a nie badanie stanów wewnętrznych. To nastawienie na obserwację zachowań pojawiło się w twórczości prozaików amerykańskich w latach trzydziestych, takich jak Ernest Hemingway lub John Steinbeck.

Pragmatyzm, którego twórcą był filozof amerykański William James, ujmował prawdę jako narzędzie działania, czyli inaczej mówiąc, za prawdziwe uważał te myśli, które się sprawdzają przez skuteczne działania praktyczne. To rzutowało zarówno na teorię poznania, jak i na rozumienie wartości humanistycznych, które stają się w tym ujęciu relatywne rozumiane są instrumentalnie.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy