Protest czy bunt warstw upośledzonych społecznie

Tego rodzaju poczucie nie było znane formacjom wcześniejszym. Nie chodzi tu bowiem o sam protest czy bunt warstw upośledzonych społecznie, ale o te nastawienia, które dojrzewają dopiero w zbiorowościach nowoczesnych, tzn. wówczas, gdy stopień zorganizowania społeczeństwa osiągnie pewien szczebel, umożliwiony z kolei przez poziom uprzemysłowienia i komunikacji w kulturowym znaczeniu słowa. Wtedy więc, kiedy potrzeby ludzi zaczynają być zaspokajane przez produkcję masową, standardową, kiedy wreszcie zjawiają się specyficzne stereotypy kulturowe o łatwym, a więc i wysokim stopniu przyswajalności, co znów z kolei umożliwione jest przez nowoczesne środki techniczno-komunika- cyjne. Słowo przyspieszenie jest pojęciem kluczowym dla tych procesów, ponieważ wyraża ono owo zmieniające się tempo wymiany dóbr i treści, tempo produkcji, przenoszenia i rozprzestrzeniania wzorów i form, wreszcie ich zużycia. Liczne były wynalazki techniczne, których wpływ na życie społeczne ukazała dopiero wojna, wojna wielkich liczb i masowych ofiar i tak jak dzięki komunikacji radiowej zmieniła się możliwość kierowania armiami, samolotami czy łodziami podwodnymi, tak jednocześnie zmasowany ogień broni automatycznej odbierał śmierci na polu bitwy aurę wzniosłości, czynił zadawanie śmierci zmechanizowaną funkcją maszyn. Tego rodzaju zjawiska uruchamiały więc nowe nastawienia psychologiczne i w konsekwencji rodziły nowe treści kulturowe. Rządy państw wojujących wykorzystywały nowe środki technicz- no-komunikacyjne dla różnego rodzaju sterowania świadomością zbiorową. Rodzi się zjawisko nowoczesnej propagandy, rodzą się dwudziestowieczne sposoby kierowania produkcją i wymianą.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy