Ruch nowatorski

Ruch nowatorski ogarnął przede wszystkim młode pokolenie poetów. Tworzą się trzy główne ośrodki geograficzne, gdzie zawiązują się krócej lub dłużej działające grupy czy pisma: Warszawa, Kraków i Poznań. Ale schemat typologiczny, jaki próbujemy tu zarysować, będzie oparty na innej zasadzie, mianowicie na opozycji klasycyzmu i ekspresjonizmu, czyli upodobań do estetyki ładu i przeciwstawnych im upodobań do estetyki wyrazu ponieważ jedne grupy nowatorskie kładą akcent na potrzebę nowych konstrukcji i nowych rygorów formalnych, inne natomiast akcentują potrzebę ujawnień – by tak rzec – potrzebę wydobycia i ukazania nowych stanów lirycznych poprzez bunt estetyczny i prowokację skierowaną przeciw tradycji, przez środki brutalne i „rozjątrzone”, przez takie uruchomienie wyobraźni, które prowadzić musi do rozbicia potocznych związków słów, do objawień, ale i do zgrzytów w świecie znaczeń. I jeśli po stronie klasycyzmu umieścimy konstruktywistyczne, czyli na : świadomie opracowanej konstrukcji oparte, propozycje Awangardy kra- L kowskiej (Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Ku- P rek), to po stronie ekspresjonizmu należy umieścić programy poznań- skiego dwutygodnika „Zdrój”, programy i praktykę poetów futurystycz- P nych czy łączących futuryzm z imażinizmem (Bruno Jasieński, Tytus Czyżewski, Stanisław Młodożeniec, Aleksander Wat, Anatol Stern, Adam w Ważyk). Z ekspresjonizmem wiążą nowsi krytycy także znaczną część zv dorobku poetyckiego młodych skamandrytów (Juliana Tuwima, Anto- niego Słonimskiego). I ku ekspresjonizmowi zbliżał się nowatorski teatr n0, Stanisława Witkiewicza, oparty na sformułowanej przez niego koncepcji oc* „czystej formy”. plai Dynamika przemian stylowych. Pierwsze dziesięciolecie. Wyodręb- niej nione tu ze względów heurystycznych trzy płaszczyzny zjawisk czy też

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy