Rudolf Carnap

Inicjatorem fenomenologii był Edmund Husserl, filozof niemiecki. Odrzucając nastawienie psychologiczne, Husserl szukał nauki, która badałaby istotę rzeczy, nie pytając o ich konkretne, historyczne albo psychologiczne uwikłania, tzn. badałaby akty duchowe człowieka w ich przebiegach idealnych, uwolnionych od materialnego konkretu. Szczególne znaczenie miały fenomenologiczne koncepcje etyki (Max Scheler) oraz estetyki (Roman Ingarden).

Wreszcie neopozytywizm (Rudolf Carnap, Ludwig Wittgenstein) potraktował filozofię jako naukę wyjaśniającą pojęcia, i twierdzenia wyrażone w języku, a więc jako analizę języka. „Granice mego języka są granicami mego świata” – to stwierdzenie Wittgensteina podjęła znacznie później poezja lingwistyczna.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy