W „Dzienniku Literackim”

W „Dzienniku Literackim” debiutował Józef Supiński, którego dzieło Szkoła polska gospodarstwa społecznego (t. I ukazał się w 1862) stanowiło podstawową inspirację dla pokolenia pozytywistów i jedną z ich głównych lektur.

Supiński wychodził z założenia, że między światem ludzkim i światem przyrody istnieje ścisła zależność. Twierdził także, że świat jest materialny i że poza materią nie ma niczego istotnego. Człowiek przeobraża materię i świat otaczający go jest (ma się stać) jego wytworem zgodnym z potrzebami życia. Stąd wielka waga, jaką Supiński przywiązywał do wiedzy. Dając znajomość praw rządzących światem materii, wyposaża ona człowieka w siłę pozwalającą mu ten świat kształtować zgodnie z jego potrzebami. Zadania filozofii polegały, zdaniem Supiń- skiego, na odkrywaniu praw postępu. Twierdził, że praca jest zasadniczym celem i zadaniem człowieka prowadzącym do postępu, ponieważ ona stwarza wszystkie wartości.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy