Wszystkie te odkrycia nauki

Wszystkie te odkrycia nauki i wywiedzione z nich albo konstruowane jednocześnie teorie humanistyczne wiąże ogólna tendencja polegająca na uznaniu i poszukiwaniu innych, nie znanych scjentystycznemu racjonalizmowi XIX wieku, właściwości świata materii, świata przyrody i – co dla nas najistotniejsze duchowego świata człowieka. Zakwestionowane zostały dawne aksjomaty nauki o materii i dawne przeświadczenie o człowieku, jego społeczeństwie i kulturze, rzeczywistość objawiła się jako nowa, nie znana, jako zjawisko domagające się śmiałych, radykalnie odmiennych hipotez uczonych. Człowiek – jego bogactwo wewnętrzne, jego możliwości – stał się znów zagadką dla filozofów i poetów. Zwraca przy tym uwagę nasilenie się tendencji irracjonali- stycznych historycy filozofii twierdzą wprawdzie, że nie można mówić dominacji tych tendencji w kulturze okresu (bo równocześnie rozwijają się bujnie kierunki neopozytywistyczne), jednak dla literatury nowatorów wskazana wyżej zmiana upodobań miała bardzo istotne znaczenie. Bo ta literatura będzie wychodzić właśnie z założenia, że istniejące

– 1 utrwalone wzory twórczości artystycznej są dla rozpoznania współczesności i rodzącego się w tej współczesności człowieka nieprzydatne. Że świat stał się inny, inna zatem musi być sztuka, która świat chce wyrazić.

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy