Ze stanowiska konserwatywnego

Charakteryzując dzieje idei wyprzedzających poglądy pozytywistów, przypomina Barbara Skarga, że także Libelt i Cieszkowski uważali, jakoby współczesny im etap w rozwoju warunków produkcji wymagał działania zespołowego, dobrej organizacji pracy. Wspomniani filozofowie twierdzili, że połączone siły gwarantują większą skuteczność pracy. Poglądy Libelta i Cieszkowskiego trudno oczywiście uznać za prepozytywi- styczne, zważywszy na idealistyczny rdzeń ich filozofii badaczka twierdzi jedynie, że są one symptomatyczne, ponieważ stanowią świadectwo dostrzeżenia istotnych zmian w ekonomice i strukturze społecznej ówczesnej Europy.

Ze stanowiska konserwatywnego ideę organicznej struktury społecznej głosił także Wielopolski twierdząc, że postępowi służą realne działania, materialny rozwój społeczeństwa, nauka i oświata.

Szczególnie liczni byli w tych latach zwolennicy realizmu i programu organicznego skupieni w Galicji. Trzeba tu jednak stwierdzić, że

Leave a Reply

Reklamy
    System reklamy Test
Kategorie Witryny
Reklamy